Statuten

NAAM, ZETEL EN RECHTSBEVOEGDHEID

Artikel 1

 1. De vereniging is genaamd: BOWLING VERENIGING HAARLEMMERLIEDE, hierna te noemen: de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Haarlemmerliede.
 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
 3. De vereniging is ingeschreven  in het Verenigingsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel  en Fabrieken te Haarlem.

DUUR

Artikel 2

 1. De vereniging werd opgericht op twaalf april negentienhonderd acht en zeventig onder de naam: Vereniging Bowling Bond Haarlemmerliede. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 3

 1. De vereniging heeft ten doel:
  1. het bevorderen van de bowlingsport;
  2. het onder zich bundelen van beoefenaren van de bowlingsport;
  3. het behartigen van de belangen van zijn leden inzake de bowlingsport.
 1. De vereniging beoogt niet het maken van winst.

 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. het lidmaatschap van de Nederlandse Bowling Federatie, hierna te noemen N.B.F.
  2. het aankweken van een sportieve geest onder zijn leden;
  3. het onderhouden van uniforme sport- en wedstrijdregels;
  4. het organiseren van wedstrijden, competities en andere sportieve evenementen;
  5. het aanwenden van alle andere wettige middelen die het doel van de vereniging kunnen dienen.

LEDEN

Artikel 4

 1. De leden van de vereniging kunnen zijn: gewone leden, ereleden en leden van verdienste.
 2. Gewone leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur en de N.B.F. zijn toegelaten.
  1. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid van de N.B.F. zijn, kunnen lid zijn van de vereniging. De N.B.F. verplicht de vereniging ook diegenen die in de vereniging een functie bekleden, lid te zijn van de vereniging.
  2. Zij die door de N.B.F. als lid zijn geroyeerd, kunnen niet als lid worden toegelaten.
 3. Ereleden en leden van verdienste zijn die natuurlijke personen, die als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd.

VERPLICHTINGEN

Artikel 5

 1. De leden zijn verplicht:
  1. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur en de algemene vergadering na te leven;
  2. de statuten en reglementen van de N.B.F., de besluiten van één van haar organen, alsmede de van toepassing zijnde wedstrijdbepalingen na te leven;
  3. de belangen van de vereniging, de N.B.F. en van de bowlingsport in het algemeen niet te schaden;
  4. de overige verplichtingen, die de vereniging of de N.B.F. in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging of van de N.B.F. voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
 2. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na een voorafgaande besluitvorming van de algemene vergadering.

STRAFFEN

Artikel 6

  1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
  2. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de N.B.F. of waardoor de belangen van de N.B.F. of van de bowlingsport in het algemeen worden geschaad.
 1. Het bestuur is bevoegd om, in geval van overtredingen als bedoeld in het eerste lid, de volgende straffen op te leggen:
  1. berisping;
  2. boete:
  3. schorsing;
  4. royement.
 2. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
 3. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt dan wel na sommatie nalatig blijft zijn contributie
  te voldoen.
  Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit met opgave van de reden(en) in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot royement wordt genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

GELDMIDDELEN

Artikel 7

 1. De geldmiddelen van de vereniging
  bestaan uit:

  1. contributie van de leden;
  2. ontvangsten uit wedstrijden en evenementen;
  3. andere inkomsten.

CONTRIBUTIE

Artikel 8

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden  tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van  tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een contributiejaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele contributiejaar verschuldigd.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 9

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door het overlijden van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
  4. door royement, als bedoeld in artikel 6, lid 4.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts tegen het einde van het contributiejaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd wanneer van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een lid is niet bevoegd om door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 5. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waar tegen was opgezegd.
 6. Ingeval een lid door de N.B.F. is geroyeerd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.

BEGUNSTIGERS

Artikel 10

 1. De vereniging kent naast leden ook begunstigers.
 2. Begunstigers zijn die natuurlijke- of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
 3. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten of verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

BESTUUR

Artikel 11

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen meerderjarige personen die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen.
  1. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste vijf leden.
  2. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
 2. In zijn eerste bestuursvergadering stelt het nieuw verkozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan – hetzij in het clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving – mededeling aan alle leden.
 3. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
 4. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 5. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 6. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. door het eindigen van het lidmaatschap;
  2. door bedanken.
 7. Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid kan het bestuur in diens plaats een bestuurslid ad-interim benoemen.

BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 12

 1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer een bestuurslid dit verlangt.
  Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wenst.
 4. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden goedgekeurd.

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
 4. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij verenigingen zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.
  1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, danwel bij afwezigheid van één van de genoemden door hun plaatsvervanger(s).
  2. De onder a. genoemde bestuursleden zijn bevoegd aan anderen een volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
  3. De vereniging wordt op de afdelingsvergadering van de N.B.F. vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aan te wijzen lid, dat bevoegd is op die vergadering namens de vereniging en de leden aan de stemming deel te nemen.
 5. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten.

REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 14

 1. Het verenigingsjaar, tevens contributiejaar loopt van een september tot en met een en dertig augustus van elk jaar.
 2. Het financiële boekjaar loopt van juli tot en met dertig juni van elk jaar.
 3. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 4. Het bestuur brengt -behoudens verlenging door de algemene vergadering- binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op de algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en
  verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
  1. De algemene vergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee leden en één plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  2. De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar.
  3. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 6. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.
 7. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voorzover die uit de jaarstukken blijken.
 8. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in lid 2, 3 en 4, tien jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 15

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering worden gehouden. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.
 3. De agenda van deze vergadering bevat onder meer:
  1. vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
  2. jaarverslag van de secretaris;
  3. jaarverslag van de penningmeester;
  4. verslag van de kascommissie;
  5. vaststelling van de begroting;
  6. vaststelling van de contributies;
  7. verkiezing bestuursleden;
  8. verkiezing kascommissieleden;
  9. rondvraag.
 4. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt in het clubblad of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.
 5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer
  dan vier weken.
  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad.

TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16

 1. Alle leden -behalve zij die geschorst zijn- hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben ieder daarin één stem.
 2. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.
 3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
 4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
 5. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 6. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogst aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
 7. Onder stemmen wordt in deze statuten verstaan uitgebrachte geldige stemmen, zodat voor de bepaling van de meerderheid op het totaal van het aantal uitgebrachte stemmen eerst in mindering worden gebracht de ongeldige stemmen. De meerderheid wordt vervolgens bepaald op grond van het resterende aantal stemmen. Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerleid wijze ondertekend zijn, danwel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van de personen om wie wordt gestemd.
  1. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend.
  2. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 17

 1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze
  wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
  Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gemaakt. De notulen worden in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 18

 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen vóór vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Het in de leden 1 en 2 bepaalde is niet van toepassing, indien op de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
 5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad. Iedere bestuurder afzonderlijk is dan tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 19

 1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Wanneer het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan op een volgende te houden algemene vergadering alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.
 3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste
  veertien dagen bedragen.
 4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 5. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, doch aan de N.B.F.
 6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

ALGEMEEN REGLEMENT

Artikel 20

 1. De algemene vergadering kan een Algemeen Reglement vaststellen.
 2. Wijziging van het Algemeen Reglement geschiedt bij besluit van de algemene vergadering.
 3. Het Algemeen Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

SLOTBEPALING

Artikel 21

 1. In alle gevallen, waarin de statuten en de reglementen van de vereniging niet voorzien, beslist het bestuur.

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE

BOWLING VERENIGING HAARLEMMERLIEDE

HOOFDSTUK I.

HET ALGEMEEN REGLEMENT

Artikel 1

 1. In het Algemeen Reglement, en in de eventuele daarbij behorende reglementen, is neergelegd:
  1. al hetgeen in de statuten van de Bowling Vereniging Haarlemmerliede (verder te noemen; de vereniging) ter nadere regeling is aangeduid;
  2. alle overige onderwerpen, die een algemene dan wel een bijzondere regeling behoeven.Het Algemeen Reglement blijft te allen tijde in overeenstemming met de statuten, reglementen en besluiten van de N.B.F.

HOOFDSTUK II

DE LEDEN

Artikel 2

 1. Diegenen, die door het bestuur van de vereniging als lid worden geweigerd, kunnen hiertegen een beroep instellen bij de N.B.F.

Artikel 3

 1. De leden worden onderscheiden in: pupillen, aspiranten, junioren en senioren.
 2. Pupillen zijn zij, die aan het begin van het verenigingsjaar de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt.
 3. Aspiranten zijn zij, die aan het begin van het verenigingsjaar wel de leeftijd van 12 jaar, maar nog niet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.
 4. Junioren zijn zij, die aan het begin van het verenigingsjaar wel de leeftijd van 16 jaar, maar nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
 5. Senioren zijn zij, die aan het begin van het verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar of ouder hebben bereikt.

Artikel 4

 1. Ereleden zijn zij, die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de vereniging en voor de bowlingsport in zijn algemeenheid en die als zodanig zijn benoemd door de Algemene Vergadering (A.V.) op voordracht van het bestuur.
 2. Leden van verdienste zijn zij, die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en de bowlingsport, en die als zodanig zijn benoemd door de A.V. op voordracht van het bestuur.

Artikel 5

 1. De leden zijn verplicht hun contributie aan de vereniging, waarbij inbegrepen de contributie aan de N.B.F., te voldoen voor de aanvang van enig contributiejaar.

Artikel 6

 1. Het opzeggen van het lidmaatschap van de vereniging, en daarmee van de N.B.F., dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur van de vereniging, en wel tenminste vier weken voor het einde van enig contributiejaar.

Artikel 7

 1. Het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging en daarmee van de NBF ontslaat het lid geenszins van zijn lopende financiële dan wel andere verplichtingen jegens de vereniging en/of de N.B.F.

Artikel 8

 1. Elk lid heeft het recht om schriftelijk vragen te stellen aan het bestuur van de vereniging, aan het bestuur van de N.B.F., alsook aan het bestuur van de afdeling waaronder hij ressorteert, op welke vragen binnen 6 weken dient te zijn geantwoord.
 2. Het lid, dat schriftelijk vragen stelt aan het bestuur van de N.B.F. of het bestuur van de afdeling, is verplicht een afschrift van zijn brief te zenden aan het bestuur van zijn vereniging.

HOOFDSTUK III

DE ALGEMENE VERGADERING (A.V.)

Artikel 9

 1. De jaarvergadering, dat is de A.V., waarin de gewone jaarlijkse bestuursverkiezing plaatsvindt, wordt zo mogelijk in de maand september, oktober of november gehouden, maar in elk geval voor de gewone jaarlijkse vergadering van de afdeling, waaronder
  de vereniging ressorteert.

Artikel 10

 1. Van elke A.V. worden notulen gemaakt. De notulen van enige A.V. dienen in de eerstvolgende A.V. te worden behandeld en vastgesteld.

Artikel 11

 1. Elk stemgerechtigd lid heeft het recht om staande de A.V.:
  1. voorstellen of wijzigingsvoorstellen in te dienen;
  2. moties van orde in te dienen, welke direct worden behandeld en in stemming worden gebracht;
  3. vragen te stellen, welke vragen het bestuur dient te beantwoorden.

Artikel 12

 1. De A.V. heeft het recht van onderzoek en kan daartoe een commissie benoemen.
 2. Indien zij daarvoor worden uitgenodigd, zijn de leden van de vereniging gehouden om de zittingen van de in het vorige lid bedoelde commissie bij te wonen, behoudens absolute verhindering; de leden dienen de door de commissie gestelde vragen mondeling
  of schriftelijk naar waarheid te beantwoorden.

Artikel 13

 1. In de A.V. kan bij volmacht worden deelgenomen aan alle stemmingen en/of aan alle andere ter vergadering te verrichten handelingen.
 2. Volmachten dienen schriftelijk en leesbaar ondertekend voor de aanvang van de A.V. aan het bestuur te zijn overhandigd.

Artikel 14

 1. De stemming over personen geschiedt schriftelijk, tenzij tenminste 2/3 van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden er blijk van geeft, dat ook mondeling gestemd kan worden.
 2. De stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij tenminste tien aanwezige stemgerechtigde leden een schriftelijke stemming wenselijk achten.

Artikel 15

 1. In geval van schriftelijke stemming benoemt de voorzitter een stembureau, dat de uitslag van de stemming vaststelt.

Artikel 16

 1. Het bestuur heeft het recht om andere personen dan stemgerechtigde leden toegang tot de A.V. te verlenen.

HOOFDSTUK IV

HET BESTUUR

Artikel 17

 1. Telkens vijf stemgerechtigde leden zijn bevoegd om een kandidaat voor de functie van voorzitter of bestuurslid voor te dragen. Leden, die een bestuurslid willen voordragen, zijn gehouden de voordracht hiertoe schriftelijk en leesbaar ondertekend bij het bestuur in te dienen, uiterlijk op de dag, die aan de A.V. in kwestie voorafgaat.

Artikel 18

 1. Een bestuurslid ad interim treedt af aan het einde van de dag, waarop de eerstvolgende A.V. plaatsvindt, en is terstond herkiesbaar.
 2. Tussentijds afgetreden bestuursleden zijn alleen bij reglementaire kandidaatstelling verkiesbaar.

Artikel 19

 1. Het bestuur kent de volgende taken c.q. functies:
  1. Voorzitter;
  2. Secretaris;
  3. 1e Penningmeester;
  4. 2e Penningmeester;
  5. Algemeen Bestuurslid 1 (Wedstrijdsecretaris);
  6. Algemeen Bestuurslid 2 (Wedstrijdsecretaris);
  7. Algemeen Bestuurslid 3 (Jeugd);
  8. Algemeen Bestuurslid 4 (Wedstrijdsecretaris en Jeugd);
  9. Algemeen Bestuurslid 5 (Ledenadministratie en toernooicommissie).
 2. Het rooster van aftreden luidt als volgt:
  1. jaar A: Voorzitter, 2e Penningmeester, Alg. Bestuurslid 1;
  2. jaar B: 1e Penningmeester, Alg. Bestuurslid 2, Alg. Bestuurslid 3;
  3. jaar C: Secretaris, Alg. Bestuurslid 4, Alg. Bestuurslid 5.

Artikel 20

 1. Het bestuur neemt zijn beslissingen met gewone meerderheid van stemmen bij aanwezigheid van tenminste drie (indien het bestuur vijf leden telt), vier (indien het bestuur zes of zeven leden telt) of vijf stemmen (indien het bestuur acht of meer leden telt), de voorzitter of diens plaatsvervanger inbegrepen.

Artikel 21

 1. De voorzitter heeft de algemene leiding: hij leidt de bestuursvergaderingen en de A.V. en stelt in overleg met de overige bestuursleden de orde van de dag vast, behoudens het recht van de A.V., daarin wijzigingen aan te brengen.
 2. Hij heeft het recht de beraadslagingen te sluiten, indien hij, in overleg met de overige bestuursleden, meent dat de A.V. voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te openen, indien 1/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden het verlangen hiertoe kenbaar maakt.
 3. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt een door het bestuur gekozen vice-voorzitter zijn functie waar.Deze treedt, zolang de waarneming duurt, in alle rechten en plichten van de voorzitter.
 4. De secretaris is belast met de correspondentie en de algemene administratieve handelingen, een en ander in nauwe samenwerking met de N.B.F. Onder zijn leiding en verantwoording valt tevens de gehele sportadministratie van de vereniging.
 5. De penningmeester is belast het met financieel beheer van de vereniging.
 6. De overige bestuursleden kunnen worden belast met die werkzaamheden, die het bestuur dienstig acht.

HOOFDSTUK V

FINANCIEN

Artikel 22

 1. De hoogte van de contributie van de vereniging, waarin is begrepen de contributie aan de N.B.F., wordt door de A.V. vastgesteld.

HOOFDSTUK VI

STRAFFEN

Artikel 23

 1. Naast het bepaalde in artikel 6 lid 1 van de statuten, wordt krachtens dit reglement tevens strafbaar gesteld:
  1. onbehoorlijke behandeling in woord of daad van functionarissen of spelers;
  2. het gelegenheid bieden of aansporen tot, het vergemakkelijken van, of het behulpzaam zijn bij strafbare handelingen.

Artikel 24

 1. Wegens het in het voorafgaande artikel strafbaar gesteld, kunnen door het bestuur van de vereniging de navolgende straffen worden opgelegd:
  1. een berisping;
  2. een geldboete van ten hoogste f. 100,00;
  3. een schorsing voor de duur van ten hoogste een jaar;
  4. royement;
  5. oplegging van strafpunten, respectievelijk ontneming van winstpunten in de competitie;
  6. beëindiging van functies of bevoegdheden, voor zover het bestuur het recht heeft in die functies te benoemen, of die bevoegdheden te verlenen.
 2. Bij de beoordeling of een handeling strafbaar is, wordt door het bestuur alle mogelijke billijkheid en redelijkheid betracht.
 3. De vereniging, en daarmee het bestuur, is verplicht er binnen 14 dagen, onder opgave van redenen, schriftelijk mededeling te doen aan het N.B.F.-bestuur, wanneer is overgegaan tot een schorsing van vier weken of langer en/of royement van een lid.
 4. Tegen een of meer van de in het eerste lid genoemde straffen kan in beroep gegaan worden bij de N.B.F. Te dien aangaande gelden de door de N.B.F. vast te stellen regels.

HOOFDSTUK VII

DE AFDELING

Artikel 25

 1. De vereniging is in de afdelingsvergadering vertegenwoordigd door vier bestuursleden, onverminderd het eventuele afdelingsbestuurslid, dat namens de vereniging zitting heeft.

HOOFDSTUK VIII

SLOTBEPALINGEN

Artikel 26

 1. De vereniging mag een of meerdere spelers, gekozen in een vertegenwoordigende nationale en/of afdelingsequipe, niet belemmeren in deze equipe uit te komen en aan de training daarvoor deel te nemen.

Artikel 27

 1. Het bestuur is bevoegd personen of teams af te vaardigen teneinde het sportieve aanzien van de vereniging naar buiten te verhogen.

Artikel 28

 1. De in het vooruitzicht gestelde prijzen in evenementen, die door of onder supervisie van de vereniging worden georganiseerd, blijven binnen de grenzen der redelijkheid.

Artikel 29

 1. Besluiten tot wijziging van dit reglement en eventuele daarbij behorende overige reglementen worden genomen in een A.V. met tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.

Gepubliceerd
op 6 december 1998.